برنامه زمانی و منابع درسی امتحان جامع نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹

 

 

 1. برنامه زمانی  امتحان جامع کتبی و شفاهی  نیمسال دوم 1400-99

 1. برنامه زمانی  امتحان جامع شفاهی نیمسال دوم 1400-99
 2. زمان امتحان و منابع درسی امتحان جامع نیمسال دوم 1400-99   
 3. دانشجویان محترم مقطع دکتری در نیمسال دوم 1400-99 امتحان جامع دارند برنامه امتحانی و ساعت امتحان در هر نوبت به شرح ذیل است

  لازم به توضیح هست

   تاریخ 8 خرداد1400 همان روز اول امتحان 27 شهریور1400

  تاریخ 9 خرداد1400 همان روز دوم 28 شهریور1400 می باشد.

   

  1. مدیریت فناوری اطلاعات
  2. مدیریت دولتی
  3. مدیریت رسانه
  4. حسابداری
  5. مدیریت مالی
  6. مدیریت صنعتی
  7. مدیریت تکنولوژی
  8. علوم اقتصادی
  9. مدیریت بازرگانی
  10. مدیریت آموزشی 
  11. مدیریت آموزش عالی
  12. کارآفرینی
  13. مدیریت فرهنگی