رشته‌های کارشناسی ارشد

  • *مدیریت کسب و کار  تمام گرایش‌ها (مقطع کارشناسی ارشد ) در 4 گروه دروس ترم اول ارایه شده و دانشجو ملزم به اخذ یکی از گروه ها می باشد :

 

 

     *مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید  (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *علوم اقتصادی تمام گرایش ها  (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *مدیریت بازرگانی تمام گرایش ها  (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *مدیریت بازرگانی دریایی  (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *مدیریت بحران  (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *مدیریت شهری (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *آموزش بهسازی و منابع انسانی (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *مدیریت مالی (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *حسابداری (مقطع کارشناسی ارشد )

 

     *مدیریت فرهنگی تمام گرایش ها (مقطع کارشناسی ارشد )

 

  *مدیریت دولتی تمام گرایش ها (مقطع کارشناسی ارشد )

 

  *مدیریت آموزشی  برای  دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها غیر مرتبط  می باشد (مقطع کارشناسی ارشد )

 

  *مدیریت آموزشی  برای  دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مرتبط  می باشد (مقطع کارشناسی ارشد )

 

  *مدیریت فناوری اطلاعات تمام گرایش ها (مقطع کارشناسی ارشد )

 

  *مدیریت صنعتی تمام گرایش ها (مقطع کارشناسی ارشد )

 

  *مدیریت تکنولوژی تمام گرایش ها (مقطع کارشناسی ارشد )