طرح درس


مدیریت آموزشی:
نظارت و راهنمایی آموزشی - دکتر نادر سلیمانی
تجزیه و تحلیل - دکتر ناصر عباس زاده
نظارت و راهنمایی تعلیماتی - دکتر بهرنگی
روش‌ها و فنون تدریس - دکتر بهرنگی

زبان تخصصی دکتری مدیریت آموزشی - دکتر کامران محمدخانی

تئوری‌های سازمان - دکتر قورچیان

روش‌های برنامه ریزی درسی - دکتر قورچیان
طرح درس اصول مدیریت آموزشی - دکتر رشادت جو

طرح درس زبان تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دکتر زمانی فراهانی

طرح درس -کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی دکتر محمد داودی

طرح درس - روش تحقیق در مدیریت آموزشی دکتر محمد داودی

طرح درس کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت دکتر زمانی مقدم در مقطع دکتری مدیریت آموزشی

طرح درس رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی دکتر زمانی مقدم در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

***********************************************

آموزش و بهسازی منابع انسانی:

طرح درس زبان تخصصی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دکتر زمانی فراهانی

طرح درس مبانی آموزش بزرگسالان دکتر زمانی مقدم در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
***********************************************

مدیریت بازرگانی کارشناسی و ارشد و دکتری:
سمینار در مسائل بازاریابی - دکتر لیلا آندرواژ
ا قتصاد بازرگانی ایران دکتر حاجی حسنی
اقتصاد مدیریت - دکتر امین خاکی
بازارشناسی دکتر سعیدنیا
بازاریابی صنعتی دکتر سعیدنیا
تئوری سازمان و مدیریت دکتر مصطفی نژاد
بیمه اتکایی دکتر صحت
تئوری مدیریت پیشرفته دکتر نیلوفر میرسپاسی
تئوری مدیریت پیشرفته - دکتر اسداللهی
تئوری مدیریت پیشرفته - دکتر پروانه گلرد
حسابداری شرکت‌های بیمه دکتر یوسف تقی پوریان
حسابداری مدیریت - دکتر عسگری
حسابداری مدیریت یوسف تقی پوریان
رفتار سازمانی و روش تحقیق دکتر جعفری
روش تحقیق دکتر صدفی
ریسک و بیمه دکتر صحت
سمینار در مسائل رفتاری دکتر علی اکبر قهرمانی
سمینار مدریت بازرگانی - دکتر غلامی
مدیریت استراتژیک - دکتر اسداللهی
مدیریت رفتار سازمانی - دکتر صابری
مدیریت رفتار سازمانی - دکتر مصطفی نژاد
اقتصاد و مدیریت - دکتر نیلوفر مراد حاصل

اقتصاد بازرگانی ایران - خانم دکتر حاجی حسنی

اقتصاد مدیریت - دکتر حاجی حسنی

آمار و احتمالات و کاربردان در مدیریت ۱ - کارشناسی بازرگانی- دکتر زمردیان

تحلیل آماری - ارشد- دکتر زمردیان

مدیریت فروش و بازاریابی - دکتر وظیفه دوست

سمینار در مسائل بازاریابی - دکتر وظیفه دوست

طرح درس اصول بازاریابی و مدیریت بازار دکتر حق شناس

طرح درس اصول حسابداری ۱ رشته مدیریت بازرگانی - مقطع کارشناسی دکتر منعم

طرح درس اصول حسابداری ۲ رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی - مقطع کارشناسی دکترمنعم

طرح درس مدیریت تبلیغات و برند - مقطع کارشناسی ارشد - دکتر هرمزمهرانی

طرح درس اصول مذاکره، مکاتبات و قرار دادهای تجاری دکتر حاجی پورشوشتری

طرح درس بازاریابی بین المللی و صادرات دکتر حاجی پورشوشتری

طرح درس بازاریابی نوآورانه و کارافرینی دکتر حاجی پورشوشتری

کاربرد آمار و احتمالات آن در مدیریت دکتر راضی پور کارشناسی بازرگانی

طرح درس مبانی و نظریه‌های کارافرینی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارافرینی دکتر جهانیان

مدیریت ارتباطات با سازمان‌ها و نهادهای داخلی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی دکتر جهانیان

طرح درس -رفتارسازمانی دکتر افشین رهنما رشته بازرگانی در مقطع کارشناسی

طرح درس -روانشناسی سازمانی دکتر افشین رهنما رشته بازرگانی در مقطع کارشناسی

طرح درس اصول حسابداری ۲ دکتر قلی زاده رشته مدریت بازرگانی در مقطع کارشناسی

طرح درس اقتصاد خرد دکتر قلی زاده رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی

طرح درس اخلاق حرفه‌ای با رویکرد اسلامی دکتر مینا بیگ کارشناسی مدیریت بازرگانی

فرم طرح درس طرح ریزی کسب و کار دکتر نادر محقق رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

فرم طرح درس مدیریت استراتژیک بازاریابی دکتر نادر محقق رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

فرم طرح درس روش شناسی پژوهش‌های کیفی دکتر نادر محقق رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

فرم طرح درس مدیریت فروش و تحویل دکتر نادر محقق رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

طرح درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر کریم حمدی در مقطع ارشد بازرگانی

طرح درس نقد و وبررسی نظریه‌های مدیریت دکتر کریم حمدی در مقطع دکتری مدیریت بازرگانی

 طرح درس اقتصاد خرد  در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی  حسین زمانی

 طرح درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی حسین زمانی

طرح درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  دکتر امیری پور کارشناسی مدیریت بازرگانی

طرح درس احکام کسب و کار دکتر عطیه دهقان مقطع کارشناسی

طرح درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت دکتر عطیه دهقان مقطع کارشناسی
***********************************************
مدیریت دولتی ارشد و دکتری:
بررسی مسائل مدیریت دولتی - دکتر مجیبی

آمار - دکتر رستمی

برنامه نویسی - دکتر کاملی

فرایند خط مشی عمومی - دکتر امینی

فرایند خط مشی گذاری دکتر لیلا سعیدی

فرایند تظیم و کنترل بودجه دکتر قربان حسینی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر افجه ای

نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته دکتر کاملی

سمینار در رفتار سازمانی دکتر افجه

سمینار تحقیقی در مورد مسائل دولتی ایران دکتر امینی

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکترخیرگو

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر نیلوفر میرسپاسی

تحقیق در عملیات پیشرفته - مجید رستمی

تحلیل آماری مجید رستمی دولتی

تصممی گیری در مسائل مالی دکتر عطری

تئوری‌های مدیریت پیشرفته دکتر امینی

تئوری‌های مدیریت نجف بکی

تئوری‌های مدیریت پیشرفته - حاجیه رجبی

طرح درس ارزشیابی عملکرد - دکتر کیایی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - دکتر کیایی

نظریه‌های مدیریت دولتی - دکتر زراعت کار

تحقیق در عملیات - دکتر زراعت کار

راهبرد - دکتر زراعت کار

نظریه‌های سازمان - دکتر زراعت کار

اداره امور عمومی در اسلام - دکتر زین العابدین امینی سابق

طرح درس‌های دکتر محمد ذاکری

طرح درس روش شناسی پژوهش کیفی وآمیخته - خانم دکتر طوطیان

طرح درس خط مشی - خانم دکتر طوطیان

طرح_درس_روش_شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته_دکتر_اسماعیل_اسدی

مدیریت استراتژیک پیشرفته - دکتر بارانی

مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی - دکتر بارانی

نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت - دکتر معمارزاده

طرح درس اجرای خط مشی - دکتر معمارزاده

طرح درس سمینار در مدیریت توسعه - دکتر معمارزاده

طرح درس مبانی فلسفی - دکتر معمارزاده

کارافرینی دولتی - طرح درس دکتر رویایی

طرح درس تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی دکتر دانشفرد

نظریه‌های خط مشی گذاری عمومی دکتر دانشفرد

طرح درس زبان تخصصی ارشد دولتی گرایش تحول - دکتر عطری

طرح درس مالیه عمومی ارشد دولتی گرایش مالی - دکتر عطری

طرح درس درس حقوق اساسی سازمان‌های دولتی دکتررضا فاضل

طرح درس دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی نظریه‌های پیشرفته ارتباطات سازمانی دکتر فرهنگی

شرح درس بوروکراسی و جامعه دکتر ابوالحسن فقیهی

شرح درس مدل‌ها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی دکتر ابوالحسن فقیهی

مبانی فلسفی تئوری مدیریت دولتی دکتر ابوالحسن فقیهی

طرح درس تحلیل آماری دکتر رضایی تبار

طرح درس نقد و بررسی نظریه سازمان و مدیریت دکتر رضا نجف بکی در مقطع دکتری

طرح درس مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار دکتر رضا نجف بکی در مقطع دکتری

***********************************************
مدیریت آموزش عالی:

زبان تخصصی مدیریت آموزش عالی- دکترکامران محمدخانی

رفتار سازمانی در آموزش عالی - دکتر کامران محمدخانی

طرح درس نظام‌های آموزش عالی در جهان - دکتر قورچیان

سمینار در آموزش عالی - دکتر قورچیان

مدیریت دانشگاه‌ها - دکتر قورچیان

طرح درس بهسازی هیأت علمی - دکتر رشادت جو

***********************************************
مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد و دکتری:

زبان تخصصی دکتری - دکتر کامران محمدخانی

زبان تخصصی دکتر مریم لطفی

زبان تخصصی دکتری تخصصی - دکتر مریم لطفی

مدیریت تولید پیشرفته دکتر مریم لطفی

کنترل موجودی دکتر مریم لطفی

حسابداری مدیریت دکتر علیرضا حیدرزاده

روش تحقیق - دکتر احمد ابراهیمی طالقاتی

مدیریت کیفیت - دکتر احمد ابراهیمی طالقانی

تحلیل آماری ۲- دکتر احمد ابراهیمی طالقاتی

مدیریت تولید پیش نیاز - دکتر مریم لطفی

نظریه‌های سیستمی - دکتر رادفر

فلسفه نظریه‌های سازمان و مدیریت - دکتر رادفر

روش شناسی علم مدیریت - دکتر پیله وری

طرح درس مدیریت استراتژیک پیشرفته دکتر کیقبادی

طرح درس مدیریت منابع سازمانی ERP دکتر کیقبادی

طرح درس اقتصاد سنجی پیشرفته دکتر غفاری گروه صنعتی -دکتری

طرح درس کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت دکتر نهاوندی در مقطع کارشناسی ارشد

طرح درس زبان تخصصی - دکتری رشته مدیریت صنعتی - دکتر هانیه نیکومرام

طرح درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته رشته صنعتی گرایش تولید و عملیات دکتر اصلی زاده

طرح درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته رشته مدیریت صنعتی - گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری دکتر اصلی زاده

طرح درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته مدیریت صنعتی گرایش زنجیره تأمین دکتر اصلی زاده

طرح درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر باران دوست ارشد صنعتی

طرح درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر باران دوست ارشد مدیریت صنعتی

***********************************************
مدیریت فناوری اطلاعات ارشد و دکتری:

زبان تخصصی دکتری - دکتر کامران محمدخانی

بازمهندسی فرایند کسب و کار دکتر احتشام راثی

استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی - دکتر سبحانی

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات بر اساس CMMI - دکتر سبحانی

کسب و کار هوشمند - دکتر البرزی

شبکه‌های عصبی - دکتر البرزی

منطق فازی و هوش مصنوعی - دکتر البرزی

سمینارمباحث ویژه در مدیریت فن آوری اطلاعات - - دکتر البرزی

طرح درس‌های دکتر امین موسوی

تئوری شناختی و نطریه های سیستمی - دکتر رادفر

منطق فازی و هوش مصنوعی - دکتر علی هارون آبادی

روش شناسی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی - دکتر علی هارون آبادی

مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر طرح درس CASE- دکتر علی هارون آبادی

روش شناسی تحقیق در سیستم‌های اطلاعاتی - دکتر رجب زاده

طرح درس روش تحقیق دکتر محمد علی پور

طرح درس مدیریت دانش دکتر محمد علی پور

طرح درس مدیریت دانش در سازمان دکتر محمدعلیپور

زبان تخصصی ارشد فناوری اطلاعات دکتر معصومه لبانی مطلق

طرح درس سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی دکتر سید محمد زرگر‌

طرح درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر امیر خانی

طرح درس رفتار سازمانی دکتر زمانی فراهانی

طرح درس اقتصاد اطلاعات مقطع دکتری دکتر ابطحی

طرح درس زبان تخصصی پیشرفته مقطع دکتری دکتر ابطحی

طرح درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته مقطع ارشد دکتر ابطحی

طرح درس تجزیه و تحلیل سیستم دکتر حامد هاشمی

طرح درس فناوری اطلاعات دکتر حامد هاشمی

استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی دکتر شیخ الاسلامی در مقطع دکتری

طرح درس استراتژی‌های مدیریت دانش دکتر شیخ الاسلامی در مقطع ارشد

طرح درس تحلیل فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت دکتر شیخ الاسلامی در مقطع دکتری

طرح درس تئوری شناختی و نظریه‌های سیستمی دکتر شیخ الاسلامی در مقطع دکتری

طرح درس سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری دکتررستگارپور

طرح درس سیستم‌های خبره دکتررستگارپور

طرح درس منطق فازی و هوش مصنوعی دکتررستگارپور

طرح درس اقتصاد اطلاعات - دکتری - دکتر موسوی جهرمی

طرح درس سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی دکتر یزدان پناه

طرح درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر یزدان پناه

طرح درس معماری سازمانی دکتر یزدان پناه

طرح درس بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار دکتر علی شایان رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد

طرح درس تحقیق در عملیات دکتر محمود البرزی - رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد

طرح درس تئوری های مدیریت دکتر راه چمنی - رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد

طرح درس سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی دکترعلی هارون آبادی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

طرح درس روش شناسی  ایجاد سیستم های اطلاعاتی دکتر علی هارون آبادی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

***********************************************
مدیریت رسانه:

زبان تخصصی- دکتر کامران محمدخانی

نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت دکتر فرهنگی

نظریه‌های ارتباطات و توسعه ملی دکتر فرهنگی

طرح درس مسائل مدیریت سازمان‌های ارتباطی دکتر ابطحی

طرح درس نظریه‌های ارتباطات و اقناع دکتر ابطحی

طرح درس شیوه‌های جدید تحلیل محتوا پیام‌های ارتباطی دکتر ندا سلیمانی

مدیریت تحول و توسعه در سازمان‌های رسانه‌ای دکتر سجادی جاغرق

***********************************************
اقتصاد در مقطع کارشناسی:

آمار برای اقتصاد ۲ دکتر ساناز میری

آمار برای اقتصاد ۱ دکتر ساناز میری

ریاضیات برای اقتصاد ۱ دکتر سانار میری

طرح درس اقتصاد خرد ۱ دکتر فروتن

طر ح درس ریاضیات برای اقتصاد ۱ دکتر فروتن

طرح درس کلیات علم اقتصاد دکتر نیک روان

طرح درس اقتصاد خرد ۱ دکتر نیک روان

طرح درس اصول حسابداری ۱ دکترافشین احمدی لویه

طرح درس حقوق تجارت کارشناسی علوم اقتصادی استاد مهدیه پازوکی

طرح درس آشنایی فقه  اقتصادی رضارحیمی علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی

طرح درس سیر اندیشه های اقتصادی متفکران اسلامی وغربی رضارحیمی علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی

طرخ درس اقتصاد سنجی2 مریم ابراهیمی کارشناسی علوم اقتصادی

طرح درس آمار برای اقتصاد 1 مریم ابراهیمی کارشناسی علوم اقتصاد

طرخ درس اقتصاد سنجی1 مریم ابراهیمی کارشناسی علوم اقتصادی

********************************
اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

ارزیابی طرح‌ها و تحلیل ریسک - دکتر فیروز توفیق

برنامه ریزی اقتصادی- دکتر توفیق

آمار کاربردی با نرم افزار - دکترفرهاد غفاری

اقتصاد کلان - دکتر فرهاد غفاری

اقتصاد صنعتی - دکتر معمارنژاد

اقتصاد خرد - دکتر معمارنژاد

درس تجارت بین الملل - دکتر معمارنژاد

الهام غلامی- اقتصاد خرد نیسمال دوم ۹۴- ۹۵

الهام غلامی- اقتصادسنجی نیسمال دوم ۹۴-۹۵-۱

الهام غلامی- روش تحقیق نیسمال دوم ۹۴-۹۵_ ۱

اقتصاد کلان پیش نیاز دکتر امامی دکتری اقتصاد

اقتصاد کلان ۲ دکتر امامی - دکتری اقتصاد

اقتصاد کلان ۱ دکتر امامی - دکتری اقتصاد

برنامه ریزی اقتصادی دکتر ابراهیم رضایی

برنامه ریزی ریاضی دکتر ابراهیم رضایی

طرح درس موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی دکتر مرتضی عزتی

طرح درس ریاضیات برای اقتصاد دکتر تیمور محمدی

طرح درس اقتصاد خرد دکتر تیمور محمدی

طرح درس تئوری تصمیم‌گیری دکتر پیکارجو

طرح درس روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی دکتر پیکارجو

طرح درس سیستم‌های دینامیکی (۱) دکتر پیکار جو

طرح درس اقتصاد سنجی دکتر هژبر کیانی گروه اقتصاد مقطع ارشد

طرح درس اقتصاد سنجی۲ دکترهژبرکیانی گروه اقتصاد در مقطع دکتری

طرح درس اقتصادسنجی ۱ دکتر هژبرکیانی گروه اقتصاد در مقطع دکتری

**********************************************
مدیریت صنایع مبلمان و دکراسیون (کارشناسی):

بازاریابی بین المللی

مدیریت کسب و کار (۲)

مدیریت استراتژیک پیشرفته

محصولات و استفاده کنندگان

قابلیت استفاده و توسعه حرفه‌ای

چشم انداز در مسیرهای شغلی حرفه‌ای

کاوش‌هایی در طراحی محصول

مبانی سازمان و مدیریت گروه مدیریت طراحی مبلمان

مهارت مطالعه گروه مدیریت طراحی مبلمان

***********************************************

حسابداری و مالی - کارشناسی:

طرح درس اصول حسابداری ۱ دکتر پروین صدری

اصول حسابداری ۲ دکتر پاکاری رشته مالی

روانشناسی کار دکتر پاکاری رشته مالی

حقوق تجارت دکتر مونا عابد نظری

مبانی رفتار سازمانی دکتر فاطمه دادبه

اصول حسابداری ۲ دکتر دادبه

تحقیق در عملیات دکتر مهدخت حبیبی

طرح درس روانشناسی کار دکتر پاکاری برای رشته مدیریت مالی

طرح درس اصول حسابداری ۲ دکتر پاکاری برای رشته مدیریت مالی

طرح درس اقتصاد خرد دکتر ناد علی زاده برای رشته حسابداری

طرح درس آمارکاربردی (۱) دکتر اسلامی مفید ابادی برای رشته حسابداری

طرح درس ریاضی کاربردی (۱) دکتر اسلامی مفید ابادی برای رشته حسابداری و مدیریت مالی

طرح درس ریاضی کاربردی ۲ - دکتر فروتن کارشناسی حسابداری

طرح درس روانشناسی کار دکتر غلامحسین آجیلی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

طرح درس روانشناسی کاردکتر غلامحسین آجیلی رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی

طرح درس کاربردکامپیوتر در مدیریت دکتر غلامحسین آجیلی رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی

طرح درس مدیریت رفتار سازمانی دکتر غلامحسین آجیلی رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی

طرح درس اصول حسابداری ۲ دکتر جواد معصومی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

طرح درس مدیریت بازار و بازاریابی دکتر مینا بیگ رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی

طرح درس اصول حسابداری ۲ خانم دکتر مونا عابد نظری در رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

طرح درس اصول حسابداری ۱ خانم دکتر مونا عابد نظری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

طرح درس بهایابی ۱ دکتر همایونی راد رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

طرح درس حسابداری میانه ۱ رشته حسابداری درمقطع کارشناسی

طرح درس  بهایابی 2 دکتر مونا عابدنظری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

طرح درس مالیه عمومی و تنظیم خط مشی گذاری دولت دکتر حسین اجاقی کارشناسی حسابداری 

طرح درس اصول (1)حسابداری  کارشناسی حسابداری مقطع کارشناسی استادحاجی حسین

طرح درس ریاضی کاربردی 2 دکتر امیری پور کارشناسی حسابداری

طرح درس روانشناسی کار زهرا آجیلی  کارشناسی مدیریت مالی

طرح درس اصول مالیه و تنظیم خط مشی دولت- رضا شاکرین کارشناسی حسابداری

طرح درس اصول مدیریت مالی 2 - دکتر براسود - رشته مدیریت مالی - کارشناسی

طرح درس اصول حسابداری یک دکتر احسان ابوالفتحی کارشناسی مدیریت مالی

طرح درس روانشناسی کار - دکتر مریم اصغری کارشناسی مدیریت مالی

طرح درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی دکتر امیری پور - رشته مالی - کارشناسی

طرح درس مبانی حسابداری مدیریت دکتر راحله همایونی راد - رشته حسابداری - کارشناسی

طرح درس مدیریت استراتژیک دکتر محبوبه اسماعیلی کارشناسی مدیریت مالی

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک  - دکتر رمینا عطرچی -کارشناسی مدیریت مالی

 

***********************************************
حسابداری و مدیریت مالی ارشد و دکتری:

تئوری حسابداری ۱- دکتر احدی سرکانی

بازار پول و سرمایه - دکتر احدی سرکانی

حسابداری مدیریت -دکتر احدی سرکانی

سیستم‌های اطلاعات حسابداری دکتر محمدی پور

زبان تخصصی ار شد - دکتر محمدی پور

مدیریت مالی دکتری - دکتر مریم خلیلی عراقی

تئوری‌ها و پژوهش‌های حسابداری مدیریت دکتری - دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

تئوری‌های مالی پیشرفته دکتری - دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

سمینار تخصصی دکتری - دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

طرح درس سمینار - دکترهاشم نیکومرام

طرح درس مدیریت و برنامه ریزی و کنترل -دکتر هاشم نیکومرام

تئوری‌های مدیریت پیشرفه -طرح درس دکتر رویایی

حسابداری مدیریت طرح درس دکتر رویایی

زبان تخصصی طرح درس دکتر رویایی

طرح درس دکتر رویایی درس بررسی پیشرفت‌ها وتحقیقات جاری حسابداری

طرح درس تئوری پرتفوی و تخصیص دارائیها دکتر محمدرضا عسگری - دکتری مالی

طرح درس بررسی موارد خاص در حسابداری دکتر سعادتیان

طرح درس سمینار مالی دکتر سعادتیان

طرح درس سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری دکتر سعادتیان

طرح درس حقوق مالی دکتر منتظر در مقطع دکتری رشته مالی گرایش بیمه و بانکداری

طرح درس مالی بین المللی در بنگاه‌های اقتصادی در مقطع دکتری رشته مالی گرایش مالی بین المللی

طرح درس مدیریت مالی پیشرفته دکتر طالب نیا ارشد مدیریت مالی

طرح درس تئوری‌های حسابداری مالی دکتر طالب نیا دکتری حسابداری

طرح درس تئوری‌های مالی پیشرفته دکتر طالب نیا دکتری مالی

طرح درس تئوری حسابداری ۲ دکتر طالب نیا ارشد حسابداری

طرح درس ادغام و اکتساب دکتر طالب نیا دکتری مالی

طرح درس حسابداری بخش عمومی دکتر طالب نیا ارشد حسابداری

طرح درس روش تحقیق پیشرفته رشته حسابداری مقطع ارشد دکتر لولویی

طرح درس روش تحقیق دکتر حمیدی فر

طرح درس اقتصاد سنجی مالی پیشرفته گروه مالی گرایش مهندسی مالی و مالی بین الملل - مقطع دکتری - دکتر هژبرکیانی

طرح درس تئوری‌ها و پژوهش‌های حسابرسی دکتری حسابداری - دکتر بنی مهد

طرح درس مدیریت و برنامه ریزی و کنترل دکتر هاشم نیکومرام - دکتری حسابداری

طرح درس سمینار تخصصی دکتر هاشم نیکومرام - دکتری مالی

طرح درس پژوهش در تصمیم گیری و قضاوت در حسابداری و حسابرسی دکتر هاشم نیکومرام - دکتری حسابداری

طرح درس تئوری های مالی و سرمایه گذاری دکتر هاشم نیکومرام - دکتری حسابداری

طرح درس  زبان تخصصی پیشرفته     (1) ارشد مدیریت مالی  دکتر احدی سرکانی

طرح درس تئوری حسابداری(1)     - ارشد حسابداری دکتر احدی سرکانی

طرح درس متون تخصصی به  زبان انگلیس       (1)  - ارشد حسابداری - دکتر احدی سرکانی

طرح درس تئوریهای مالی پیشرفته  دکتر هاشم نیکومرام  دکتری مالی

***********************************************
مدیریت شهری:

برنامه ریزی منطقه‌ای برای مدیران- دکتر نوری کرمانی

جامعه شناسی شهری و پاتولوژی _ آسیب شناسی شهری _ دکتر نوری کرمانی

طرح درس نظریه سازمان و مدیریت از دیدگاه استراتژیک دکتر دهقان

طرح درس برنامه ریزی شهری دکتر سرور

طرح درس اقتصاد شهری دکتر هاشمی داران

طرح درس جامعه شناسی شهری و پاتولوژی دکتر نوری کرمانی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر فتاح ناظم

اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی دکتر علی اکبر رضایی

طرح درس حقوق شهری و قوانین شهرسازی دکترآدابی

طرح درس آمار برای مدیران دکتر رضایی تبار

***********************************************
مدیریت کارآفرینی:

 
***********************************************
مدیریت تکنولوژی ارشد و دکتری:
***********************************************
مدیریت فرهنگی:
***********************************************
مدیریت اجرایی:
***********************************************
مدیریت بحران - کارشناسی ارشد:
***********************************************
مهندسی مالی - کارشناسی ارشد:
***********************************************
گردشگری (مدیریت جهانگردی)  (مقطع کارشناسی):