دانشجویی و فرهنگی

رئیس محترم اداره امور دانشجویی و فرهنگی: سیدرضا حجازی

///////////////////////////////////////////////////////

مراحل و مدارک ارسال و پیگیری درخواست های خروج از کشور :

مراحل ارسال و پیگیری درخواست های خروج از کشور

فرم تایید مدیریت محترم گروه جهت صدور گواهی خروج از کشور /  فرم  درخواست گواهی خروج از کشور و تعهدات دانشجو

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////