ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد


نام و نام خانوادگی: دکتر کامران محمدخانی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: دانشیار