مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه ایمدیر گروه مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه ای


سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی

آدرس پست الکترونیک:
f_farahany@yahoo.com


چارت و سرفصل مدیریت فرهنگی در مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


چارت درسی رشته مدیریت برنامه ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد

چارت درسی رشته مدیریت فرهنگی کارشناسی ارشد

سرفصل دروس دوره دکتری تخصصی مدیریت امور فرهنگی

دروس دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چارت و سرفصل مدیریت رسانه ای در مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

سرفصل مدیریت رسانه, ورودی ۹۴ و ماقبل

چارت مدیریت رسانه دکتری ورودی ۹۵ به بعد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد