مجلات و نشریات

 

 

 

پژوهشهای مدیریت

 

مدیر مسئول: دکتر عبدا.. جاسبی

سردبیر: دکتر ناصر میر سپاسی

رتبه: علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

مدیریت بازاریابی

 

مدیر مسئول:دکتر محمد علی عبدالوند

سردبیر: دکتر محمد علی عبدالوند

رتبه: علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

مدیریت فرهنگی

 

مدیر مسئول: دکتر کریم حمدی

سردبیر: دکتر کریم حمدی

رتبه: علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

 

مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی

سردبیر: دکتر هاشم نیکو مرام

رتبه: علمی- پژوهشی

 

 

 

حسابداری مدیریت

 

مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکو مرام

سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

رتبه: علمی- پژوهشی

 

 

 

مطالعات مدیریت شهری

 

مدیر مسئول: دکتر سید رضا صالحی امیری

سردبیر: دکتر کریم حمدی

رتبه: علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

نظام سلامت

 

مدیر مسئول: دکتر سید جمال الدین طبیبی

سردبیر: دکتر امیر اشکان نصیری پور

رتبه: علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 
رسالت مدیریت دولتی
 

 
   
مدیر مسئول: دکتر ناصر میر سپاسی
سردبیر: دکتر دانش فرد
رتبه: علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 
 
International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies

 
مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکو مرام
سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
رتبه:
 
 
International Journal of Management and Business Research
   

مدیر مسئول: دکتر عبدا.. جاسبی
سردبیر: دکتر کریم حمدی
رتبه: