گروه ها

گروه های آموزشی
 

گروه
مقطع
مدیر گروه
نشانی پست الکترونیک گروه

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزش عالی

آموزش و بهسازی منابع انسانی(ارشد)

ارشد ، دکتری دکتر نادرقلی قورچیان naghourchian@yahoo.com
مدیریت صنعتی ، مدیریت تکنولوژی ارشد و دکتری دکتر رادفر radfar@gmail.com

مدیریت اجرایی ، مدیریت کسب و کار(کلیه گرایش ها )

مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید (ارشد ) و دکتری کارآفرینی

ارشد و دکتری دکتر ابراهیمی a_et1976@yahoo.com
مدیریت بازرگانی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دکتر حمدی hamdi_karim1@yahoo.com
مدیریت بحران ، مدیریت شهری ارشد دکتر علی اکبر رضایی Sun19717@yahoo.com
مدیریت دولتی ارشد و دکتری دکتر مجتبی کیایی Mjtkiaei@gmail.com
مدیریت امور فرهنگی ، مدیریت رسانه ای ارشد دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی f_farahany@yahoo.com
مدیریت فناوری اطلاعات ارشد و دکتری دکتر عباس طلوعی اشلقی toloie@gmail.com
اقتصاد کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دکتر فرهاد غفاری farhad.ghaffari@yahoo.com
حسابداری و مدیریت مالی و مهندسی مالی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دکتر زمانی مقدم Afz810 @gmail.com
مدیریت صنایع مبلمان و طراحی دکوراسیون ، مدیریت هتلداری و گردشگری (مدیریت جهانگردی) کارشناسی دکتر فرزانه حاجی حسنی