امتحان جامع نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

 

اطلاعیه تکمیلی امتحان جامع نیمسال اول 1400-99

 

 1. تاریخ برگزار ی امتحان جامع در نیمسال اول 1400-1399

 2.  برنامه زمانی امتحان کتبی و شفاهی  :

                              

  امتحان شفاهی : مدیریت فناوری اطلاعات -----> چهار شنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۲ تا ۱۴

  امتحان شفاهی : مدیریت تکنولوژی   ----->15 بهمن 99 ساعت 16 لغایت18

  امتحان شفاهی : مدیریت صنعتی  ----->15 بهمن 99 ساعت 14 لغایت 16

  امتحان شفاهی : مدیریت آموزشی----->13 بهمن 99 ساعت 9 لغایت 10

                   امتحان شفاهی :علوم اقتصادی----->13 بهمن 99 ساعت 13 لغایت17

                  امتحان شفاهی : مدیریت آموزش عالی----->13 بهمن 99  ساعت 10 لغایت12

                   امتحان شفاهی : مدیریت دولتی -----> گرایش خط مشی گذاری و منابع انسانی13 بهمن 99ساعت           9تا11    / گرایش تطبیق و توسعه و رفتارسازمانی 14 بهمن 99 ساعت 9تا11

                   امتحان شفاهی : مدیریت رسانه ----->13 بهمن 99 ساعت  15:30 لغایت 17:30

                   امتحان شفاهی : مدیریت مالی -------> 14 بهمن99 ساعت 9 لغایت 10:30

                    امتحان شفاهی :حسابداری ------->14 بهمن99 ساعت10:30 لغایت 12

                    امتحان شفاهی : مدیریت فرهنگی  ----->13 بهمن 99 ساعت 13 لغایت 15

                    امتحان شفاهی : مدیریت بازرگانی -------> 15بهمن99 ساعت 13

                     امتحان شفاهی : کارآفرینی ------->  14 بهمن99 ساعت 10 لغایت 12

 1. منابع درسی امتحان جامع نیمسال اول 1400-1399
  1. مدیریت فناوری اطلاعات
  2. مدیریت دولتی
  3. مدیریت رسانه
  4. حسابداری
  5. مدیریت مالی
  6. مدیریت صنعتی
  7. مدیریت تکنولوژی
  8. علوم اقتصادی
  9. مدیریت بازرگانی
  10. مدیریت آموزشی 
  11. مدیریت آموزش عالی
  12. کارآفرینی
  13. مدیریت فرهنگی