" آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه "

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ضمن مطالعه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه، در صورت حائز شرایط بودن، فرم ها و مستندات پیوست را تا تاریخ 10/۹/99 تکمیل، و به اداره فرهنگی و دانشجویی تحویل نمایند.

دانلود فرم معرفی دانشجویان نمونه

دانلود آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

 

 

 

                                                                                                                       اداره فرهنگی و دانشجویی

                                                                                                                                                       دانشکده مدیریت و اقتصاد