طرح درس


مدیریت آموزشی:
نظارت و راهنمایی آموزشی - دکتر نادر سلیمانی
تجزیه و تحلیل - دکتر ناصر عباس زاده
نظارت و راهنمایی تعلیماتی - دکتر بهرنگی
روش‌ها و فنون تدریس - دکتر بهرنگی

زبان تخصصی دکتری مدیریت آموزشی - دکتر کامران محمدخانی

تئوری‌های سازمان - دکتر قورچیان

روش‌های برنامه ریزی درسی - دکتر قورچیان

***********************************************
مدیریت بازرگانی:
سمینار در مسائل بازاریابی - دکتر لیلا آندرواژ
ا قتصاد بازرگانی ایران دکتر حاجی حسنی
اقتصاد مدیریت - دکتر امین خاکی
بازارشناسی دکتر سعیدنیا
بازاریابی صنعتی دکتر سعیدنیا
تئوری سازمان و مدیریت دکتر مصطفی نژاد
بیمه اتکایی دکتر صحت
تئوری مدیریت پیشرفته دکتر نیلوفر میرسپاسی
تئوری مدیریت پیشرفته - دکتر اسداللهی
تئوری مدیریت پیشرفته - دکتر پروانه گلرد
حسابداری شرکت‌های بیمه دکتر یوسف تقی پوریان
حسابداری مدیریت - دکتر عسگری
حسابداری مدیریت یوسف تقی پوریان
رفتار سازمانی و روش تحقیق دکتر جعفری
روش تحقیق دکتر صدفی
ریسک و بیمه دکتر صحت
سمینار در مسائل رفتاری دکتر علی اکبر قهرمانی
سمینار مدریت بازرگانی - دکتر غلامی
مدیریت استراتژیک - دکتر اسداللهی
مدیریت رفتار سازمانی - دکتر صابری
مدیریت رفتار سازمانی - دکتر مصطفی نژاد
اقتصاد و مدیریت - دکتر نیلوفر مراد حاصل

اقتصاد بازرگانی ایران - خانم دکتر حاجی حسنی

اقتصاد مدیریت - دکتر حاجی حسنی

***********************************************
مدیریت دولتی:
بررسی مسائل مدیریت دولتی - دکتر مجیبی

آمار - دکتر رستمی

برنامه نویسی - دکتر کاملی

فرایند خط مشی عمومی - دکتر امینی

فرایند خط مشی گذاری دکتر لیلا سعیدی

فرایند تظیم و کنترل بودجه دکتر قربان حسینی

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته دکتر افجه ای

نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته دکتر کاملی

سمینار در رفتار سازمانی دکتر افجه

سمینار تحقیقی در مورد مسایل دولتی ایران دکتر امینی

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکترخیرگو

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر نیلوفر میرسپاسی

تحقیق در عملیات پیشرفته - مجید رستمی

تحلیل آماری مجید رستمی دولتی

تصممی گیری در مسایل مالی دکتر عطری

تئوری‌های مدیریت پیشرفته دکتر امینی

تئوری‌های مدیریت نجف بکی

تئوری‌های مدیریت پیشرفته - حاجیه رجبی

طرح درس ارزشیابی عملکرد - دکتر کیایی

 

***********************************************
مدیریت آموزش عالی:

زبان تخصصی مدیریت آموزش عالی- دکترکامران محمدخانی

رفتارسازمانی در آموزش عالی - دکتر کامران محمدخانی

طرح درس نظام‌های آموزش عالی در جهان - دکتر قورچیان

سمینار در آموزش عالی - دکتر قورچیان

مدیریت دانشگاه‌ها - دکتر قورچیان

 

***********************************************
مدیریت صنعتی:

زبان تخصصی دکتری - دکتر کامران محمدخانی

زبان تخصصی دکتر مریم لطفی

زبان تخصصی دکتری تخصصی - دکتر مریم لطفی

مدیریت تولید پیشرفته دکتر مریم لطفی

کنترل موجودی دکتر مریم لطفی

حسابداری مدیریت دکتر علیرضا حیدرزاده

روش تحقیق - دکتر احمد ابراهیمی طالقاتی

مدیریت کیفیت - دکتر احمد ابراهیمی طالقانی

تحلیل آماری ۲- دکتر احمد ابراهیمی طالقاتی

مدیریت تولید پیش نیاز - دکتر مریم لطفی

***********************************************
مدیریت فناوری اطلاعات:

زبان تخصصی دکتری - دکتر کامران محمدخانی

بازمهندسی فرایند کسب و کار دکتر احتشام راثی

استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی - دکتر سبحانی

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات بر اساس CMMI - دکتر سبحانی

کسب و کار هوشمند - دکتر البرزی

شبکه‌های عصبی - دکتر البرزی

منطق فازی و هوش مصنوعی - دکتر البرزی

***********************************************
مدیریت رسانه:

زبان تخصصی- دکتر کامران محمدخانی

***********************************************
اقتصاد:

ارزیابی طرح‌ها و تحلیل ریسک - دکتر فیروز توفیق

برنامه ریزی اقتصادی- دکتر توفیق

آمار کاربردی با نرم افزار - دکترفرهاد غفاری

اقتصاد کلان - دکتر فرهاد غفاری

اقتصاد صنعتی - دکتر معمارنژاد

اقتصاد خرد - دکتر معمارنژاد

درس تجارت بین الملل - دکتر معمارنژاد

الهام غلامی- اقتصاد خرد نیسمال دوم ۹۴- ۹۵

الهام غلامی- اقتصادسنجی نیسمال دوم ۹۴-۹۵-۱

الهام غلامی- روش تحقیق نیسمال دوم ۹۴-۹۵_۱

***********************************************
مدیریت صنایع مبلمان و دکراسیون (کارشناسی):

بازاریابی بین المللی

مدیریت کسب و کار (۲)

مدیریت استراتژیک پیشرفته

محصولات و استفاده کنندگان

قابلیت استفاده و توسعه حرفه‌ای

چشم انداز در مسیرهای شغلی حرفه‌ای

کاوش‌هایی در طراحی محصول

مبانی سازمان و مدیریت گروه مدیریت طراحی مبلمان

مهارت مطالعه گروه مدیریت طراحی مبلمان

***********************************************
حسابداری و مدیریت مالی:

تئوری حسابداری ۱

بازار پول و سرمایه

حسابداری مدیریت

سیستم‌های اطلاعات حسابداری دکتر محمدی پور

زبان تخصصی ار شد - دکتر محمدی پور

مدیریت مالی دکتری - دکتر مریم خلیلی عراقی

تئوری‌ها و پژوهش‌های حسابداری مدیریت دکتری - دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

تئوری‌های مالی پیشرفته دکتری - دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

سمینار تخصصی دکتری - دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

***********************************************
مدیریت شهری:

برنامه ریزی منطقه‌ای برای مدیران- دکتر نوری کرمانی

جامعه شناسی شهری و پاتولوژی _ آسیب شناسی شهری _ دکتر نوری کرمانی

***********************************************
مدیریت کارآفرینی:

 
***********************************************
مدیریت تکنولوژی:
 
***********************************************
مدیریت فرهنگی: