ویژه دانشجویان ورودی جدید

راهنمای ثبت نام

مشاهده برنامه درسی نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشجویان ورودی جدید (مهر ۹۵):

حسابداری

مدیریت مالی

مدیریت آموزشی

اقتصاد

مدیریت اجرایی

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مدیریت فرهنگی

مدیریت بازرگانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت شهری

کارآفرینی کلیه گرایشها

مدیریت مبلمان

آموزش و منابع انسانی

مالی

مدیریت بحران

مهندسی مالی

مدیریت آموزش عالی (دکتری)

مدیریت دولتی (دکتری)

مدیریت کارافرینی - کسب و کار (دکتری)

مدیریت کارافرینی - فناوری (دکتری)

مدیریت کارافرینی - آموزش عالی (دکتری)

مدیریت فناوری اطلاعات (دکتری)

حسابداری (دکتری)

مدیریت فرهنگی (دکتری)

مدیریت بازرگانی (دکتری)

مدیریت آموزشی (دکتری)

مدیریت فناوری اطلاعات (ارشد)

علوم اقتصادی (ارشد) غیر مرتبط


مدیریت صنعتی گرایش مالی (دکتری)

علوم اقتصادی (دکتری)

مدیریت رسانه ای (دکتری)

مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی (دکتری)

مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها (دکتری)

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات (دکتری)

مدیریت تکنولوژی (دکتری)