معاونت دانشکدهنام و نام خانوادگی : دکتر پریوش جعفری
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : دانشیار