ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر هاشم نیکومرام
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: استاد