ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی:

دکتر عباس طلوعی اشلقی


رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی


مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: استاد