ریاست دانشکده


نام و نام خانوادگی : هاشم نیکومرام
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : استاد