مدیریت جهانگردی و هتلداری


مدیر گروه:
دکترفرزانه حاجی حسنیتلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳