مدیریت جهانگردی و هتلداری


مدیر گروه:
دکترحمیده رشادت‌جو


آدرس پست الکترونیک:
hotelmanagement@srbiau.ac.ir


تلفن:
44869701-3