مدیریت گمرکی


مدیر گروه:
دکتر قدرت‌الله طالب‌نیا


آدرس پست الکترونیک:
costomsmanagement@srbiau.ac.ir


تلفن:
44869701-3