دکتری مدیریت آموزشی


مدیر گروه:
دکتر نادرقلی قورچیان


آدرس پست الکترونیک:
edumanagement.doc@srbiau.ac.ir


تلفن:
44869701-3
برنامه حضور مدیر گروه در هنگام ثبت نام

فهرست دروس جدید رشته دکتری مدیریت آموزشی

:قابل توجه دانشجویان محترم
احتراما، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده  اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و ... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد