ارتباط با دانشکده

تلفن های دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات
5- 44869701

شماره های مستقیم داخلی دانشکده

ایمیل
management-fa@srbiau.ac.ir

 

دفترچه راهنمای تلفن واحد علوم و تحقیقات


آدرس:
تهران - میدان پونک - انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی - به سمت حصارک - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد - کد پستی: 1477893855