گروه ها

گروه های آموزشی
 

گروه
مقطع
مدیر گروه
نشانی پست الکترونیک گروه
مدیریت آموزشی ارشد دکتر نادرقلی قورچیان naghourchian@yahoo.com
مدیریت آموزشی دکتری دکتر نادرقلی قورچیان naghourchian@yahoo.com
مدیریت صنعتی ارشد و دکتری دکتر رادفر radfar@gmail.com
       
مدیریت اجرایی ارشد دکتر حسین وظیفه‌دوست vazifehdust@yahoo.com
مدیریت کسب و کار(کلیه گرایش ها) ارشد دکتر حسین وظیفه‌دوست vazifehdust@yahoo.com
مدیریت بازرگانی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دکتر حمدی hamdi_karim1@yahoo.com
مدیریت بحران ارشد دکتر حمیده رشادت جو reshadatjoohamideh@gmail.com
مدیریت دولتی ارشد و دکتری دکتر نجف بیگی rezanajafbagy@yahoo.com
مدیریت امور فرهنگی ارشد دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی f_farahany@yahoo.com      
مدیریت امور فرهنگی دکتری دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی f_farahany@yahoo.com
مدیریت شهری ارشد دکتر حمیده رشادت جو reshadatjoohamideh@gmail.com
مدیریت رسانه دکتری دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی f_farahany@yahoo.com
مدیریت تکنولوژی ارشد و دکتری دکتر رادفر radfar@gmail.com
مدیریت فناوری اطلاعات ارشد و دکتری دکتر البرزی mahmood_alborzi@yahoo.com
مدیریت آموزش عالی دکتری دکتر نادرقلی قورچیان naghourchian@yahoo.com
       
مدیریت کارافرینی – کسب و کار
بهسازی و آموزش منابع انسانی
کلرشناسی ارشد دکترحمیده رشادت‌جو reshadatjoohamideh@gmail.com
اقتصاد کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دکتر فرهاد غفاری farhad.ghaffari@yahoo.com
حسابداری و مدیریت مالی کارشناسی دکترفریدون رهنمای رودپشتی  
مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی  کارشناسی ارشد و دکتری دکترفریدون رهنمای رودپشتی  
مدیریت صنایع مبلمان و طراحی دکوراسیون کارشناسی دکتر فرزانه حاجی حسنی  
مدیریت هتلداری، مدیریت جهانگردی (گردشگری) کارشناسی دکتر فرزانه حاجی حسنی